2008

Otvorena robotizirana farma muznih krava u Topoliku

Krajem 2008. godine otvorena je najveća robotizirana farma muznih krava u Europi s ukupnim kapacitetom od 500 grla, u čiju je izgradnju i opremanje uloženo 60 milijuna kuna. Proizvodna staja je jedinstveni građevinski objekat u Hrvatskoj, a kretanje krava u staji regulirano je sustavom jednosmjernih i tzv. „pametnih vrata“,. Robotizirana mužnja se obavlja sa 6 potpuno automatiziranih robota koji svaku kravu pomuzu tri puta u roku 24 sata.