Prijavljivanje nepravilnosti

Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ broj 46/22) uređeno je prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba koje prijavljuju nepravilnosti, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

U smislu navedenog Zakona, prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova kod poslodavca, a povjerljiva osoba je zaposlenik poslodavca ili treća osoba imenovana za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti.

Nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova kod poslodavca koja utječu na financijske interese Europske unije (odnose se na sljedeća područja, primjerice: sprječavanje pranja novca i financiranja  terorizma,  sigurnost i sukladnost proizvoda, sigurnost prometa, zaštitu okoliša, zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost, sigurnost hrane i hrane za životinje, zdravlje i dobrobit životinja, javno zdravlje, zaštitu potrošača, zaštitu privatnosti i osobnih podataka te sigurnost mrežnih i informacijskih sustava, zaštitu tržišnog natjecanja,  porezne nepravilnosti…).

Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na  zaštitu sukladno postupcima za prijavljivanje nepravilnosti predviđenim Zakonom,  sudsku zaštitu, naknadu štete, zaštitu identiteta i povjerljivosti.

Povjerljiva osoba dužna je:

  • zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka,
  • bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti,
  • poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku prijave (ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana od dana podnošenja prijave) 
  • bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem,
  • bez odgode obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave,
  • izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi,
  • čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama,
  • obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o njegovim/njezinim pravima predviđenim nacionalnim propisima.

Prijava nepravilnosti mora sadržavati podatke o prijavitelju nepravilnosti, podatke o prijavljenoj osobi/osobama, opis ili informacije o nepravilnosti koja se prijavljuje, datum prijave.

Obrazac za prijavljivanje nepravilnosti (download)

Prijavu nepravilnosti možete podnijeti na propisanom obrascu povjerljivoj osobi ili odnosno zamjeni na mail: povjerljiva.osoba@belje.hr

Obrada osobnih podataka

Svaka obrada osobnih podataka, uključujući razmjenu ili prijenos osobnih podataka nadležnim tijelima, obavlja se u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i nacionalnim pravom. Osobni podaci koji očito nisu relevantni za postupanje s određenom prijavom ne prikupljaju se ili, ako se slučajno prikupe, brišu se bez nepotrebne odgode.