Otvorena najveća robotizirana farma muznih krava u Europi

13. listopada 2008.

Farma Topolik najveća je robotizirana farma muznih krava u Europi s ukupnim kapacitetom od 500 grla. Prva je i jedina takva farma u Hrvatskoj, dok u Europi nema farme koja ima 6 robota za mužnju koliko ih ima na novoj beljskoj farmi Topolik. U izgradnju i opremanje farme uloženo je 60 milijuna kuna.

Farma Topolik prostire se na površini od 4,23ha i organizirana je u dva objekta: proizvodna staja i staja za suhostaj. Proizvodna staja je jedinstveni građevinski objekat u Hrvatskoj, dužine 160m i visine 16m bez pregrada i potpornih stupova. Ukupna površina staje iznosi 6.560m2, a staja raspolaže s 414 ležišta. Kretanje krava u staji regulirano je sustavom jednosmjernih i tzv. „pametnih vrata“, a hranidba se obavlja kompjuterski s automatskim doziranjem koncentrata prema individualnim potrebama svake krave. Staja je ,osim toga, opremljena i automatskom kontrolom mikroklimatskih uvjeta.

Robotizirana mužnja (VMS) se obavlja sa 6 potpuno automatiziranih robota koji svaku kravu pomuzu tri puta u roku 24 sata. Specifičnost robot mužnje je činjenica da se laserom očitava položaj vimena kod svake krave nakon čega roboti postavljaju muznu čašu. Robot mužnjom prepoznaje se i kvaliteta mlijeka, tako da se mlijeko promijenjenih parametara odvaja u posebne tankove.

Stado krava na Topoliku je vrhunske genetike visokog zdravstvenog statusa pasmine Holstain,a uvezeno je iz Švedske. Prosječna težina krava je 580-600kg, a starost krava kod telenja je 26 mjeseci. Pokazatelji proizvodnje mlijeka ovih krava su vrhunski što potvrđuje i prosječna proizvodnja majke od 10.600l mlijeka/godišnje. Za daljnji rasplod krava na Topoliku Belje će koristiti deset najboljih bikova na svijetu.

Osim proizvodne staje, na farmi je i staja za suhostaj površine 600m2 koja je namijenjena kravama u pripremi za teljenje. Ležišta u štali su izrađena po sistemu „kose ploče“ što omogućava „sklizanje“ stajnjaka u „blatni hodnik“ koji čisti automatski čistač.

Farma Topolik opremljena je i zatvorenim sustavom odvodnje oborinskih voda sa taložnicom i prepumpnom stanicom, a snabdijevanje farme vodom riješeno je kroz pogon za preradu vode sa samostojećim vodotornjem kapaciteta 100 m3. Sustav izgnojavanja je mehaniziran i vremenski programiran, a kapaciteti spremnika gnojovke omogućuje pohranu gnojovke minimum 9 mjeseci.

Osim staje, impresivan je i vanjski dio farme u kojem su smješteni vertikalni i horizontalni silosi te tuneli za sijeno i slamu. U vertikalnim silosima skladišti se koncentrat koji se kompjuterski dozira u robotu i hranilici, dok se u šest horizontalnih silosa, od kojih je svaki zapremine 1.500m3, skladišti voluminozna hrana.

Arhiva vijesti