Na 20.000 ha vlastitih oranica proizvode se ratarske kulture (kukuruz, ječam, soja, suncokret) koje su glavno krmivo u proizvodnji beljske stočne hrane. Vlastite sirovine kontrolirane kvalitete najvažniji su segment ispunjavanja svih zahtjeva efikasne ishrane i postizanja visokih proizvodnih rezultata.